Thiết bị hoá hơi cho bình XL45

Dàn hóa hơi mini

Sử dụng cho bình...