Dàn hoá hơi thấp áp.

Thiết bị hóa h...

Sử dụng cho Liquid...