Van Điều Áp (Đường Ống)

Van an toan @ 165 ba...

Van toan toàn dùng...