THÔNG TƯ 06/2014_GIẤY KIỂM ĐỊNH NÀO CÓ HIỆU LỰC

    Kể từ ngày 01.05.2014 đối với thiết bị áp lực (Vỏ chai chứa khí nén Oxygen, Helium, Argon, CO2 ....) chỉ có những doanh nghiệp được Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội cấp phép "Đủ Tiêu Chuẩn" theo thông thư 06/2014_TT/BLĐTBXH thì mới được phép kiểm định an toàn. 

    Tất cả các công ty tư nhân (CTY TNHH KIỂM ĐỊNH) phải trình được giấy phép do Bộ Lao Động TB XH đã xét duyệt và cấp phép thì mới đủ điều kiện kiểm định thiết bị áp lực.

    Những thiết bị đã được kiểm định trước ngày 01.05.2014 vẫn còn giá trị hiệu lực và sau đó sẽ không còn giá trị sử dụng.

    Vì vậy để đảm bảo quyền lợi này, khi khách hàng mua các thiết bị áp lực như VỎ CHAI CHỨA KHÍ thì phải yêu cầu nhà cung cấp vỏ chai chứa khí cấp giấy kiểm định theo đúng pháp luật.